MM - Marko Markelj d.o.o.
Prešernova ulica 4, 4240 Radovljica
Tel.: 041 574 297
Fax:: 04 531 47 49
[email protected], www.svetovanje-mm.si
I.Š. :SI 83338861

Predstavitev

Za načrtovanje, pripravo in izvedbo objektov oziroma investicij posamezni investitorji potrebujejo pomoč in sodelovanje ter koordinacijo del. Celotna izvedba in vodenje investicije mora biti izvršeno strokovno pravilno in v skladu z zakonodajo na posameznih področjih.

Sem član Inženirske zbornice Slovenije z identifikacijsko številko pooblaščenega inµenirja št. G-1971 in registriran za izvajanje dejavnosti arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje. Odgovornost za škodo iz naslova dejavnosti po 33. členu ZGO-1 imam zavarovano.

Do leta 1994 sem izvajal dela kot odgovorni vodja del v izvajalskem podjetju in vodil izgradnjo večjih oziroma zahtevnej±ih objektov ( skladišče Kokra Kranj - Primskovo, Obrat družbene prehrane - Sava Kranj, zaščita potoka pred odlagališčem jalovine - Rudnika urana Žirovski vrh, hala za proizvodno gum – Sava Kranj, zunanja ureditev TC Bled, objekti na mejnem prehodu Karavanke, vojašnica Kranj, vojašnica Bohinjska Bela, Južno počivalšče Kompas Hrušica, apartmajsko naselje Simonov zaliv v Izoli, Zimska termalni bazen Čatež, nadvozi na avtocesti Šentilj – Pesnica … ). Nato sem vodil investicijski inžniring za lokalno skupnost za večje ali investicijsko zahtevnejše objekte ( obnova fasade zgradbe sodišča v Radovljici, vodovod Zg. Lipnica I. in II. faza, kanalizacija Vrbnje - Radovljica, kanalizacijski kolektor S v Radovljici, obnova gradu Kamen, vodovod Zaloše, kanalizacija Hraše - Lesce in Lesce - Trata, vodovod Peračica … ) ter v sklopu izvajanja investicijskega inženiringa sodeloval tudi pri večjih investicijah ( obnova Linhartove dvorane, obnova sejne sobe občine Radovljica, večstanovanjski objekt Prešernova 6 in 8 v Radovljici, obnova olimpijskega bazena v Radovljici, plinifikacija občine Radovljica … ).

Pri vodenju investicijskega inµeniringa izvedem tudi posamezna predhodna dela za izvedbo investicije, izbiro projektanta, pridobitev gradbenega dovoljenja, izbiro nadzora in izvajalca v skladu z zakonodajo ter prevzem del. Strokovni in obračunski nadzor nad gradnjo objektov opravljam tudi sam. Za posamezna dela vključujem tudi strokovnjake iz drugih področij.

Med predhodna dela za izvedbo investicij sodi tudi priprava aktov lokalne skupnosti za komunalno opremo posameznih območij. Izdal sem program opremljanja zemljišč za Lokacijski načrt Centralne čistilne naprave Radovljica.

Radovljica, 20.3.2004 }