Društvo JSN Radovljica
Gorenjska cesta 26
4240 Radovljica

Davčna številka : 64948021
Transakcijski račun : 07000-0000937304
Matična številka : 1601822

Dejavnost društva

| ustanovna skupščina | Finska tampere 2003 | pomladanski piknik 2004 | tekma v Zadru | jesenski piknik 2004 | 24.4.05 Ana od Matota |
| Insbruck 2005 | Beograd 2005 | jesenski piknik 05 | Anin 1. rojstni dan | tehtanje 2007 | Krvavec 2007 | Portorož |
| novo leto 2008 | tehtanje 2008 | Turčija 2010 |

Na podlagi 9. Zakona o društvih ( Uradni list RS št. 60/95, 49/98 - odločba US in 89/99 ) je občni zbor društva JSN Radovljica dne 19.2.2004 in 20.5.2004 sprejel statut.

S T A T U T

IME IN SEDEŽ

1. člen

Ime društva : Športno društvo JSN Radovljica, sedež Radovljica, Gorenjska cesta 26.
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki omogoča združevanje in igranje košarke ter ostalih športnih aktivnosti.


OBMOČJE DELOVANJA

2. člen

Športno društvo JSN Radovljica (v nadaljevanju : Društvo) bo deloval na območju Republike Slovenije.


ZNAK IN PEČAT

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj znak in pečat.
Znak društva je sestavljen iz kvadrata postavljenega pokončno na diagonalo. V zgornjem delu je napis v treh vrstah in sicer : Športno društvo, JSN Radovljica, Gorenjska cesta 26. V srednjem delu je napis iz malih tiskanih črk " jsn ". Pika na j je v obliki stilizirane žoge. V spodnjem delu je napis 4240 Radovljica. Napisi in kvadrat so v modri barvi.

Pečat je kvadratne oblike, na njem pa je odtisnjen znak Društva.


NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

4. člen

Namen Društva je z igranjem košarke in ostalimi športnimi aktivnostmi, doseči izboljšanje telesne pripravljenosti in prispevati k boljšemu telesnemu in duševnemu zdravju, posebej pa :

- prostovoljno združevanje članov z namenom rekreativnega in tekmovalnega igranja košarke,
- skrbeti za popularizacijo košarke med mladino,
- med občani zbuditi željo po rekreaciji in jim ponuditi možnost športnega udejstvovanja z igranjem košarke in ostalih športnih aktivnosti,
- večati članstvo,
- z ostalimi dejavnostmi pridobivati neprofitna sredstva.

Naloge Društva, s katerimi bo Društvo uresničevalo svoj namen so:

- organiziranje rekreacijskega igranja in vadbe košarke in ostalih športnih aktivnosti,
- organiziranje treningov in taborov košarke,
- organiziranje košarkarskih tekmovanj in sodelovanje na tekmovanjih,
- organiziranje prireditev z namenom seznanjanja občanov z delom Društva in pridobivanje sredstev za izvajanje zastavljenih nalog.


ČLANSTVO DRUŠTVA

5. člen

Članstvo v Društvu je prostovoljno.
Član Društva ob vpisu prejme člansko izkaznico, Društvo mu jo ob plačilu letne članarine potrdi za tekoče leto.

6. člen

Član Društva lahko postane državljan RS, ki izrazi željo postati član Društva, sprejme pravila Društva, plača vpisnino in članarino za tekoče leto.
Član Društva lahko postane tudi tujec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.

7. člen

Častni član Društva lahko na podlagi sklepa upravnega odbora postane oseba, ki je z delom ali s kakršno koli drugo obliko pomoči prispevala k uspehu Društva, ali oseba, ki prispeva s svojim članstvom v Društvu, k ugledu ali razvoju Društva.

V kolikor se naziv častnega člana društva podeli nečlanu društva, le ta nima pravice odločanja v organih društva.

8. člen

Člani Društva so dolžni:
- plačevati članarino, ki se plačuje enkrat letno in to do konca septembra za tekoče leto
- se ravnati v skladu s pravili Društva,
- sodelovati na prireditvah, tekmovanjih, delovnih akcijah,
- da opravljajo funkcije za katere so bili v Društvu izvoljeni,
- da sodelujejo pri delu organov Društva, dajejo predloge,
- da se ravnajo v skladu s sklepi organov društva,
- da z osebnim prizadevanjem prispevajo k uresničevanju programa Društva,
- da sodelujejo pri delovanju Društva po svojih sposobnostih,
- da prenašajo svoje izkušnje povezane s košarko na ostale člane,
- da kot dober gospodar skrbijo za opremo, inventar, prostore s katerimi upravlja Društvo,
- da v primeru poškodovanja opreme, inventarja, med izvrševanjem pravic in dolžnosti, povrnejo vso nastalo škodo.

9. člen

Pravice članov so :
- da volijo in so voljeni v organe Društva,
- da izvajajo aktivnosti, uporabljajo prostore Društva v skladu s pravili in sklepi Društva ter uživajo ugodnosti, ki jih nudi članom Društvo,
- da posredujejo Društvu svoje predloge in pripombe na delo Društva oz. njegovih organov,
- da glede na svoje znanje in sposobnosti sodelujejo na društvenih, meddruštvenih, državnih in mednarodnih tekmovanjih doma in v tujini,
- da pod vodstvom in s kontinuirano vadbo razvijajo, izpopolnjujejo in utrjujejo športne in fizične sposobnosti ter zdravje,
- da smejo uporabljati in izkoriščati vse društvene objekte in naprave v skladu s Pravili in drugimi akti Društva,
- da uporabljajo člansko izkaznico in znak Društva,
- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo in uspehe, dosežene v Društvu,
- da so zaslišani v zadevah, ki se nanašajo na njihovo odgovornost.

10. člen

Članstvo v Društvu preneha:
- z izstopom,
- z izključitvijo,
- s smrtjo člana,
- s prenehanjem Društva.

11. člen

Član lahko kadarkoli izstopi iz Društva tako, da poda izjavo o izstopu upravnemu odboru Društva.

V primeru, da ima član do Društva kakršnekoli obveznosti, lahko iz Društva izstopi šele potem, ko te obveznosti poravna oz., če mu to s sklepom dovoli upravni odbor Društva.

12. člen

Pristojni organ Društva lahko izključi svojega člana iz Društva v primeru kršitev 8. člena tega Statuta.

O izključitvi se izda poseben Sklep, zoper katerega je možna pritožba v 8 dneh od dneva prejema.

13. člen

Člani za izvrševanje pravic in dolžnosti, povezanih s članstvom v Društvu, ne prejemajo plačil, razen, če upravni odbor ne odloči drugače.

14. člen

Člani Društva lahko za svoje delo in dosežene rezultate v Društvu prejmejo nagrade in priznanja, ki se podeljujejo na podlagi sklepa upravnega odbora Društva.

Nagrade in priznanja se podeljujejo na občnih zborih Društva in so lahko denarne ali / in častne.


ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi Društva so :
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni svet,
- disciplinska komisija.

Občni zbor

16. člen

Občni zbor Društva je najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi člani Društva.

Občni zbor s sklepom skliče upravni odbor najmanj enkrat letno. Upravni odbor je dolžan občni zbor sklicati tudi v primeru, da to pisno zahteva, ali nadzorni svet, ali najmanj 10 članov Društva.

Sklep o sklicu občnega zbora z dnevnim redom, se objavi na oglasni deski Društva, najmanj sedem dni pred dnem seje.

17. člen

Občni zbor imenuje naslednje delovno predsedstvo :
- predsednika,
- zapisnikarja,
- dva overovitelja,
- komisijo za zbiranje predlogov za imenovanje članov v organe Društva.

Delovno predsedstvo se na predlog predsednika in prisotnih članov Društva imenuje na vsakem občnem zboru.

18. člen

Občni zbor je sklepčen, če je na seji navzočih 40% vseh članov Društva.

V primeru, da občni zbor ob uri, za katero je bil sklican, ni bil sklepčen, se začetek seje prestavi za 30 minut.

Po ponovnem preverjanju navzočih, občni zbor društva prične z delom s prisotnimi člani Društva in odloča večina veljavnih glasovnic.

19. člen

Pred začetkom seje občnega zbora so se člani Društva dolžni izkazati s člansko izkaznico Društva.

Članstvo in udeležbo preverja zapisnikar.

20. člen

Občni zbor sprejema odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov Društva.
Glasovanje je javno.

21. člen

Občni zbor je pristojen , da :
- odloča o dnevnem redu seje,
- odloča o dopolnitvah in spremembah Statuta,
- imenuje in razreši predsednika Društva, ki je po funkciji predsednik upravnega odbora Društva,
- imenuje in razreši stalne člane upravnega odbora,
- imenuje in razreši člane nadzornega sveta,
- imenuje in razreši člane disciplinske komisije,
- določa osnovne smernice za delo upravnega odbora,
- sprejema delovni program Društva,
- sprejema finančni načrt Društva,
- sprejema zaključni račun Društva,
- razpravlja in odloča o izgradnji in vzdrževanju, nakupu in prodaji ter obremenitvi objektov ter za izvršitev pooblašča upravni odbor,
- odloča o združevanju Društva,
- potrjuje predloge za ustanavljanje sekcij,
- sprejema akte Društva ali za to pooblasti upravni odbor,
- odloča o pritožbah članov Društva zoper sklepe disciplinske komisije,
- na predlog upravnega odbora podeljuje priznanja, nagrade ter častno članstvo,
- odloča o prenehanju Društva in prenosu finančno - materialnih sredstev.

22. člen

Na seji občnega zbora so lahko prisotni tudi občani, ki niso člani Društva, ki pa nimajo glasovalne pravice.


Upravni odbor

23. člen

Upravni odbor je izvršilni organ Društva in je sestavljen iz 5 članov. Upravni odbor je sestavljen iz 3 stalnih članov, ki so za svoje delo odgovorni občnemu zboru in 2 članov sponzorjev oziroma donatorjev, ki jih imenuje predsednik Društva.

Člani na prvi seji upravnega odbora izmed sebe imenujejo namestnika predsednika.

24. člen

Mandatna doba stalnih članov upravnega odbora traja 4 leta in se lahko ponovi. Mandatna doba članov upravnega odbora, ki jih imenuje predsednik Društva traja za dogovorjeni čas sponzoriranja oziroma donatorstva.

25. člen

Seje upravnega odbora, po potrebi, sklicuje predsednik upravnega odbora, v primeru njegove odsotnosti pa je za sklic seje pooblaščen namestnik predsednika.

26. člen

Seja upravnega odbora je sklepčna, če so prisotni 3 člani.
Upravni odbor veljavno odloča z večino glasov prisotnih članov.

27. člen

Upravni odbor je pristojen, da :
- sklicuje seje občnega zbora in zanje pripravlja ustrezen material,
- izvršuje sklepe občnega zbora,
- pripravlja akte Društva in jih v primeru pooblastila tudi sprejema,
- skrbi za materialni - finančno poslovanje Društva,
- organizira prireditve, delovne akcije, tekmovanja,
- vodi register članov Društva,
- določa višino članarine Društva,
- izdaja članske izkaznice,
- predlaga dobitnike priznanj in nagrad,
- predlaga častne člane,
- skrbi za ustrezno strokovno osebje in jim določa nagrado oz. povračila za opravljeno delo,
- sklepa razne pogodbe,
- sprejema in odloča o predlogih svojih klubov in sekcij,
- določa višino prispevkov namenjenih posameznim sekcijam znotraj Društva,
- določa višino vstopnine za posamezni rang tekmovanja,
- na svoje seje vabi člane nadzornega sveta.


Nadzorni svet

28. člen

Nadzorni svet je nadzorni organ Društva, sestavljen iz 3 članov, imenovanih s strani občnega zbora, kateremu so za svoje delo tudi odgovorni.

Na prvi seji nadzornega sveta se z večino glasov prisotnih, izmed članov nadzornega sveta, imenuje predsednik.

29. člen

Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta, razen prve po imenovanju članov katero skliče predsednik upravnega odbora.

Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je prisotna večina članov in veljavno odloča z večino glasov.

30. člen

Mandatna doba članov nadzornega sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani.


31. člen

Naloge nadzornega sveta so :
- pregledovanje in nadziranje materialno - finančnega poslovanja Društva,
- skrbeti za zakonito delo Društva in njegovih organov,
- skrbeti za pravočasno izvajanje sklepov, sprejetih s strani organov Društva,
- sodelovanje na sejah upravnega odbora,
- na sejah občnega zbora poročati o ugotovitvah glede poslovanja upravnega odbora in o materialni - finančnih rezultatih.

Disciplinska komisija

32. člen

Člane disciplinske komisije imenuje občni zbor z večino glasov prisotnih članov.
Člani disciplinske komisije so za svoje delo odgovorni občnemu zboru.

33. člen

Disciplinska komisija je imenovana za dobo 4 let, mandat se lahko ponovi in je sestavljena iz 3 članov.
Predsednika in namestnika predsednika disciplinske komisije imenujejo člani disciplinske komisije.

34. člen

Seje disciplinske komisije sklicuje predsednik disciplinske komisije, razen prve po imenovanju članov katero skliče predsednik upravnega odbora.

Disciplinska komisija veljavno odloča, kadar so prisotni vsi trije člani, z večino glasov.

35. člen

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s Pravilnikom o disciplinskem postopku.

36. člen

Disciplinska komisija v postopku izdaja sklepe, zoper katere je možna pritožba v roku 8 dni.

O pravočasnih pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije odloča občni zbor.

Za pravočasno prispelo pritožbo zoper sklep disciplinske komisije se šteje pritožba, katero je upravni odbor prejel v 8 dneh od dne, ko je sklep sprejela oseba , zoper katero je bil sklep izdan. Za pravočasno poslano pritožbo se šteje tudi pritožba, ki je bila dana na pošto priporočeno zadnji dan pritožbenega roka.

37. člen

Disciplinska komisija izreka za kršitve 8. in 9. člena tega Statuta naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev iz Društva.


ZASTOPANJE

38. člen

Društvo zastopa predsednik upravnega odbora.

Naloge predsednika so :
- predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora,
- mandatna doba predsednika traja 4 leta in se lahko ponovi,
- zastopa in predstavlja Društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s Statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.


JAVNOST DRUŠTVA

39. člen

Delo Društva je javno. Ožja in širša javnost se zagotavlja na način :
- da, se na oglasni deski društva objavljajo zapisniki sej upravnega odbora, poročila o delu društva, vabila na dejavnosti, ki jih organizira društvo,
- da lahko organi Društva na svoje seje vabijo novinarje,
- da Društvo občasno izda bilten Društva.


FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

40. člen

Društvo pridobiva sredstva za dosego namenov, za katere je bilo ustanovljeno na sledeči način :
- z vpisnino novih članov,
- s plačevanjem članarine.
- s pridobivanjem sredstev preko sponzorjev,
- z reklamiranjem pravnih oseb,
- z dohodkom od prireditev,
- z dotacijami, darili, ipd.

41. člen

Finančno poslovanje Društva se vodi preko transakcijskega računa, skladno s predpisi o finančno - materialnem poslovanju.

Za podpis listin finančno - materialnega poslovanja Društva je pristojen predsednik upravnega odbora Društva .

Nalog za podpis daje predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

42. člen

Finančno - materialno poslovanje Društva je javno. Vpogled v finančno - materialno poslovanje lahko zahteva vsak član Društva.

43. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

44. člen

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

45. člen

Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem Društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju Društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

46. člen

Društvo se lahko na podlagi sklepa občnega zbora včlani v sorodna domača, ali tuja ali mednarodna društva in ustanavlja klube in sekcije.


PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


47. člen

Društvo je ustanovljeno za nedoločen čas z dnem, ko ustanovni občni zbor sprejme sklep o ustanovitvi Društva.

48. člen

Društvo ima poleg predmetnega akta tudi druge splošne akte potrebne za normalno delo.

49. člen

Društvo z delom preneha :
- s sklepom občnega zbora, ki ga sprejme dvotretinjska večina članov Društva,
- po samem zakonu.

Društvo z delom lahko preneha tudi :
- s pripojitvijo k drugemu društvu,
- s spojitvijo z drugimi društvi.

50. člen

V primeru prenehanja Društva z delom, iz razlogov, navedenih v 1. in 2. alineji prvega odstavka prejšnjega člena, se finančno - materialna sredstva Društva prenesejo na transakcijski račun Športnega društva Radovljica. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

V primeru prenehanja Društva z delom, iz razlogov, navedenih v drugem odstavku prejšnjega člena, se finančno - materialna sredstva Društva prenesejo na transakcijski račun drugega društva.

51. člen

Določbe tega Statuta pričnejo veljati z dnem, ko jih sprejme občni zbor Društva.

Predsednik :